Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Dodano: 2016-09-14 15:11:25             Zmodyfikowano: 2016-09-14 15:13:21
Rejestr zmian
W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Oleśnie.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
- Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Dz. U. 2015 poz. 133 j.t.)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524)
 
Właściwy organ
określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego(…)
§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego(…)

Wymogi formalne skargi/wniosku
Skarga/wniosek powinny zawierać:
- datę wniesienia skargi/wniosku
- imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
- adres wnoszącego skargę/wniosek,
- zwięzłą treść skargi/wniosku
- w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek
O czym należy pamiętać
- nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,
- skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia
Jak i gdzie złożyć skargę/wniosek
Skargę/wniosek można złożyć:
- na piśmie adresując:
Prezes
Sądu Rejonowego w Oleśnie
ul. Sądowa 3
46-300 Olesno

skargi/ wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu lub drogą pocztową
- za pośrednictwem poczty elektronicznej – administracja@olesno.sr.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)
- ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Samodzielnej Sekcji Administracyjnej tut. Sądu - pok.19, I piętro) 
Wzór protokołu (26 KB)
Termin załatwienia skargi
Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.