Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacje Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów

Dodano: 2016-02-14 20:47:15             Zmodyfikowano: 2016-02-23 10:44:17
Rejestr zmian
Biuro Obsługi Interesantów (BOI) zostało powołane z dniem 30 grudnia 2015 roku na mocy Zarządzenia Nr A.000.21.15 Prezesa Sądu Rejonowego w Oleśnie.
BOI zostało powołane do obsługi ineteresantów wszystkich wydziałów Sądu Rejonowego w Oleśnie.
W skład BOI wchodzą: stanowiska informacyjne, stanowisko kasowe i Czytelnia Akt ze stanowiskami do odczytu akt i odsłuchu przebiegu rozpraw sądowych.
 
Biuro Obsługi Interesantów
parter, pokój nr 5
e-mail: boi@olesno.sr.gov.pl
 
Informacja telefoniczna dot. spraw prowadzonych w Wydziałach :
I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym, III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich
tel. 34 359-69-01
IV Wydziale Ksiąg Wieczystych (Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych)
tel. 34 359-69-45
 
Godziny przyjęć interesantów :
w poniedziałki od godz. 8:00 - 18:00
od wtorku do piątku w godz. od 8:00 - 15:00
 
Działalność BOI oraz Czytelni Akt opiera się na  Regulaminie Biura Obsługi Interesanta.
Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości.
Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.
Zakres zadań BOI:
 • Udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie toczącej się w Sądzie Rejonowym w Oleśnie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych  (np. terminy i miejsce rozpraw, na jakim etapie jest dana sprawa, jakie czynności zostały podjęte w sprawie itp. ).
 • Wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych.
 • Wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału.
 • Zamówione do osobistego odbioru i nie wydane dokumenty zwracane są do właściwego wydziału po upływie 7 dni roboczych od terminu, w jakim miały zostać odebrane, celem wyekspediowania za pośrednictwem poczty.
 • Kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe.
 • Udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
 • Udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka.
 • Udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism.
 • Informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowaniem do właściwych sal rozpraw.
 • Udostępnianiem informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw.
 • Informowanie o kosztach sądowych, opłatach kancelaryjnych, sposobie ich uiszczania, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, numerach rachunków bankowych sądu.
 • Informowanie o przesłankach udzielenia pomocy prawnej z urzędu.
 • Informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminu i sposobu do ich wniesienia.
 • Udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzanych za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk, albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym, zgodnie z obowiązującym Regulaminem.
 • Informacje o sprawie rozpoznawanej przed sądem udostępniane są stronie,   po wskazaniu danych osobowych oraz sprawdzeniu dowodu tożsamości.
 • Udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym.  Regulamin w zakresie przeglądania akt zawarty jest w §4 Regulaminu BOI.
W ramach Biura Obsługi Interesanta prowadzona jest czytelnia akt oraz stanowiska do odsłuchu nagrań:
 • Czytelnia akt jak i stanowiska do odsłuchu nagrań przyjmuje interesantów:
  - w poniedziałki od godz. 8:00-18:00
  - od wtorku do piątku w godz. 8:00-15:00
 • Regulamin w zakresie przeglądania akt i odsłuchu nagrań znajduje się do wglądu w Biurze Obsługi Interesanta
 • Interesanci obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się.
 • Przed skorzystaniem z Czytelni Akt interesanci oraz pełnomocnicy mają obowiązek okazać pracownikowi BOI dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i złożyć czytelny podpis w rejestrze akt udostępnianych do wglądu, wpis ten jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu BOI.
 • Akta do Czytelni Akt mogą być zamawiane przez osoby zainteresowane osobiście, telefonicznie pod nr 34 359 69 01 lub drogą elektroniczną boi@olesno.sr.gov.pl ;
 • Akta spraw znajdujących się w Wydziale udostępniane są na podstawie zamówienia złożonego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, przy uwzględnieniu wolnych stanowisk w Czytelni. Akta spraw, których udostępnienie w danej chwili nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez pracownika BOI z właściwym Wydziałem oraz interesantem.
 • Udostępnienie akt znajdujących się w archiwum odbywa się po wcześniejszym zamówieniu, minimum 1 dzień przed planowaną datą udostępnienia, przy uwzględnieniu wolnych stanowisk w Czytelni.
 • W czasie udostępniania akt w Czytelni Akt można zamówić kserokopie zwykłe   dokumentów a akt. Kserokopie w ilości do 10 sztuk są wydawane od ręki. Większa ilość wymaga zamówienia, zaś przy zamówieniu kserokopii powyżej 50 sztuk, realizacja zamówienia trwa minimum 3 dni robocze.
 
W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku, połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane.

2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.