Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie I C 239/18
Dodano: 2018-08-16 15:11:39             Zmodyfikowano: 2018-08-16 15:11:39
Rejestr zmian
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o wygaśnięcie służebności wpisanej w dziale III Księgi Wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie nr OP1L/00009953/0 na rzecz Piotra (Petera)  Gladys i Marii Gladys z domu Pownug. Nieruchomość obciążona położona jest w Nowych Karmonkach. 
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby  w terminie 6 miesięcy  zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci jako uczestnicy postępowania..
                                                                       
 
więcej

Ogłoszenie I Ns 77/18
Dodano: 2018-07-24 15:26:48             Zmodyfikowano: 2018-07-24 15:28:11
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Nowej Wsi, której ujawnionymi właścicielami są Leopold Czyrnik, zmarły w 1977 i Gertruda Czyrnik, zmarła w 1996 roku. Dla nieruchomość prowadzona jest księga wieczysta o numerze OP1L/00025561/3. Z  treści wniosku wynika, że posiadaczem nieruchomości jest wnioskodawczyni Łucja Głogowska zam. Nowa Wieś.
więcej

Ogłoszenie I Ns 82/18
Dodano: 2018-06-20 10:46:22             Zmodyfikowano: 2018-06-20 10:46:22
Rejestr zmian
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 14.05.2018r. postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 82/18 z wniosku  Joachima Wachowskiego, Ilony Wachowskiej z udziałem Andrzeja Wachowskiego o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawcy - Joachimowi Wachowskiemu i Ilonie Wachowskiej na złożenie do depozytu sądowego kwot:
- 0,010 zł (zero złotych 01/100) , która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 1600 marek złotych,
- 0,017 zł , w zaokrągleniu do pełnych groszy, tj. 0,02 zł (zero złotych 02/100) , która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 2700 marek złotych,
należnych wierzycielowi hipotecznemu z tytułu hipotek ustanowionych na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawców we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, a położonej w Grodzisku, gmina Olesno, powiat oleski, woj. opolskie, oznaczonej jako działki nr 258/21 i 258/23, o powierzchni 0,6805 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1L/00002691/6,
a które to kwoty mają być wydane wierzycielowi hipotecznemu lub następcom prawnym wierzyciela hipotecznego na ich wniosek, po wykazaniu prawa do tego świadczenia.
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego".
 
 
więcej

Uwaga od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej tylko w formie elektronicznej
Dodano: 2018-05-29 11:41:45             Zmodyfikowano: 2018-05-29 11:41:45
Rejestr zmian
UWAGA !
 
Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018r.
Po tej dacie:
 - nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 -  dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).
 
Od 1 lipca 2018r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej
E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.
E-znaki są możliwe do nabycia:
• na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem
https://oplaty.ms.gov.pl
• w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 
więcej

Ogłoszenie I Ns 238/17
Dodano: 2018-04-17 14:51:15             Zmodyfikowano: 2018-04-17 14:51:15
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Helenie Pierzyna.
            W dniu 5.04.2018 roku wydano w sprawie sygn. akt I Ns 238/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Helenie Pierzyna (PESEL 37081809145), córce Piotra i Heleny, zmarłej w dniu 18.10.2012 roku w miejscowości Olesno, gmina Olesno, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Olesno.
            Jednocześnie tutejszy Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza po ww. spadkodawczyni może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c - tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, ponadto mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
                                                                       
więcej

Zarządzenie A.000.3.18 - skrócenie godzin urzędowania w dniu 30 kwietnia do 15:30
Dodano: 2018-04-17 15:00:52             Zmodyfikowano: 2018-04-17 15:00:52
Rejestr zmian

Wyniki: 1 - 6 z 35
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.