Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Ogłoszenie I Ns 85/18
Dodano: 2018-06-12 12:44:49             Zmodyfikowano: 2018-06-12 12:44:49
Rejestr zmian
 
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 14.05.2018 roku  postanowienie w sprawie o sygnaturze akt I Ns 85/18 z wniosku  Jadwigi Jeziorowskiej o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawczyni Jadwidze Jeziorowskiej na złożenie do depozytu sądowego  kwot:
- 0,0043 zł , w zaokrągleniu do najniższego nominału, tj. 0,01zł (zero złotych 01/100), która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 681,18 MK na rzecz Paula Steinitza ,
- 0,0045 zł , w zaokrągleniu do najniższego nominału, tj. 0,01zł (zero złotych 01/100), która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 700,00 MK na rzecz Paula Wiechoczek ,
które to hipoteki zostały ujawnione w księdze wieczystej nr OP1L/00001131/6, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie, dla nieruchomości położonej w Łomnicy, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie, oznaczonej jako działka nr 23, o powierzchni 5,3120 ha, stanowiącej własność wnioskodawczyni Jadwigi Jeziorowskiej,
a które to kwoty mają być wydane na wniosek spadkobierców Paula Steinitza oraz Paula Wiechoczek po okazaniu dokumentu wykazującego następstwo prawne.
 
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego.
  
więcej

Ogłoszenie I Ns 73/18
Dodano: 2018-06-05 13:06:01             Zmodyfikowano: 2018-06-05 13:06:01
Rejestr zmian
 
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 26 .04.2018 r. postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 73/18 z wniosku  Sandry Osyry o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawczyni - Sandrze Osyra na złożenie do depozytu sądowego kwot:
- 0,0031 zł , w zaokrągleniu do najniższego nominału, tj. 0,01zł (zero złotych 01/100), która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 500 MK na rzecz Tomasza Beusz ,
- 0,0047 zł , w zaokrągleniu do najniższego nominału, tj. 0,01zł (zero złotych 01/100), która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 750 MK na rzecz Zofii Beusz ,
które zostały ujawnione w księdze wieczystej nr OP1L/00008345/8, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie, dla nieruchomości położonej w Łomnicy, działki nr 56, 59/2, 3, 58/2 oraz w Kolonii Łomnickiej, działki nr 110, 111, w gminie Olesno, o łącznej powierzchni 9,6360 ha, stanowiącej własność wnioskodawczyni Sandry Agnieszki Osyra,
a które to kwoty mają być wydane na wniosek spadkobierców Tomasza Beusz oraz Zofii Beusz po okazaniu dokumentu wykazującego następstwo prawne.
 
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego.
 
 
 
 
 
więcej

Uwaga od 1 lipca 2018 r. znaki opłaty sądowej tylko w formie elektronicznej
Dodano: 2018-05-29 11:41:45             Zmodyfikowano: 2018-05-29 11:41:45
Rejestr zmian
UWAGA !
 
Papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018r.
Po tej dacie:
 - nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty sądowej;
 -  dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie dopuszczalne (wyjątek  będą stanowić opłacone papierowymi znakami pisma kierowane do sądu, nadane drogą pocztową najpóźniej 30 czerwca 2018 r., które wpłyną do sądu po tym terminie - decyduje data stempla pocztowego).
 
Od 1 lipca 2018r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej
E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.
E-znaki są możliwe do nabycia:
• na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem
https://oplaty.ms.gov.pl
• w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).
 
więcej

Ogłoszenie I Ns 238/17
Dodano: 2018-04-17 14:51:15             Zmodyfikowano: 2018-04-17 14:51:15
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Helenie Pierzyna.
            W dniu 5.04.2018 roku wydano w sprawie sygn. akt I Ns 238/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Helenie Pierzyna (PESEL 37081809145), córce Piotra i Heleny, zmarłej w dniu 18.10.2012 roku w miejscowości Olesno, gmina Olesno, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Olesno.
            Jednocześnie tutejszy Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza po ww. spadkodawczyni może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c - tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, ponadto mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
                                                                       
więcej

Zarządzenie A.000.3.18 - skrócenie godzin urzędowania w dniu 30 kwietnia do 15:30
Dodano: 2018-04-17 15:00:52             Zmodyfikowano: 2018-04-17 15:00:52
Rejestr zmian

Ogłoszenie I Ns 201/17
Dodano: 2018-04-09 15:57:13             Zmodyfikowano: 2018-04-09 15:57:13
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Adama Panek, zamieszkałego Dalachów 360, o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości leśnej, położonej w miejscowości Słowików, gmina Rudniki, składającej się z działki gruntu leśnego, oznaczonej numerem 327/1, o powierzchni 0,7750, jednostka rejestrowa G.75.
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem toczenia się postępowania bez ich udziału.
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 37
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.