Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Ogłoszenia

Ogłoszenia


Ogłoszenie I Ns 73/18
Dodano: 2018-06-05 13:06:01             Zmodyfikowano: 2018-06-05 13:06:01
Rejestr zmian
 
            W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 26 .04.2018 r. postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 73/18 z wniosku  Sandry Osyry o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawczyni - Sandrze Osyra na złożenie do depozytu sądowego kwot:
- 0,0031 zł , w zaokrągleniu do najniższego nominału, tj. 0,01zł (zero złotych 01/100), która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 500 MK na rzecz Tomasza Beusz ,
- 0,0047 zł , w zaokrągleniu do najniższego nominału, tj. 0,01zł (zero złotych 01/100), która to kwota stanowi równowartość wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w kwocie 750 MK na rzecz Zofii Beusz ,
które zostały ujawnione w księdze wieczystej nr OP1L/00008345/8, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie, dla nieruchomości położonej w Łomnicy, działki nr 56, 59/2, 3, 58/2 oraz w Kolonii Łomnickiej, działki nr 110, 111, w gminie Olesno, o łącznej powierzchni 9,6360 ha, stanowiącej własność wnioskodawczyni Sandry Agnieszki Osyra,
a które to kwoty mają być wydane na wniosek spadkobierców Tomasza Beusz oraz Zofii Beusz po okazaniu dokumentu wykazującego następstwo prawne.
 
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego.
 
 
 
 
 
więcej

Ogłoszenie I Ns 238/17
Dodano: 2018-04-17 14:51:15             Zmodyfikowano: 2018-04-17 14:51:15
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Helenie Pierzyna.
            W dniu 5.04.2018 roku wydano w sprawie sygn. akt I Ns 238/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Helenie Pierzyna (PESEL 37081809145), córce Piotra i Heleny, zmarłej w dniu 18.10.2012 roku w miejscowości Olesno, gmina Olesno, ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Olesno.
            Jednocześnie tutejszy Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza po ww. spadkodawczyni może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wymienione w art. 637 § 1 k.p.c - tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku, zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, ponadto mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
                                                                       
więcej

Zarządzenie A.000.3.18 - skrócenie godzin urzędowania w dniu 30 kwietnia do 15:30
Dodano: 2018-04-17 15:00:52             Zmodyfikowano: 2018-04-17 15:00:52
Rejestr zmian

Ogłoszenie I Ns 201/17
Dodano: 2018-04-09 15:57:13             Zmodyfikowano: 2018-04-09 15:57:13
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie z wniosku Adama Panek, zamieszkałego Dalachów 360, o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę w drodze zasiedzenia prawa własności nieruchomości leśnej, położonej w miejscowości Słowików, gmina Rudniki, składającej się z działki gruntu leśnego, oznaczonej numerem 327/1, o powierzchni 0,7750, jednostka rejestrowa G.75.
            Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do postępowania i udowodnili swoje prawa do nieruchomości pod rygorem toczenia się postępowania bez ich udziału.
więcej

Ogłoszenie I C 145/17
Dodano: 2018-03-23 11:32:05             Zmodyfikowano: 2018-03-23 11:32:05
Rejestr zmian
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie adw. Krzysztofa Szyszki prowadzącego Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Oleśnie ul. Kościuszki 10 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Oleśnie  nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Rafała Burzak w sprawie z powództwa   Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko   Rafała Burzaka o zapłatę.
            Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
więcej

Ogłoszenie I Ns 242/17
Dodano: 2018-03-08 12:29:10             Zmodyfikowano: 2018-03-08 12:29:10
Rejestr zmian
W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym zapadło w dniu 12.12.2017 roku  postanowienie w sprawie o sygnaturze akt Ns 242/17 z wniosku  Krystiana Jarzombka o złożenie do depozytu sądowego, mocą którego to zezwolono wnioskodawcy Krystianowi Jarzombek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) zabezpieczonej hipoteką umowną kaucyjną ustanowioną na rzecz Jana Jarzombek i Anny Jarzombek dla zaspokojenia ustanowionego dożywocia oraz kwoty 0,04 zł (zero złotych 04/100) zabezpieczonej hipoteką umowną zwykłą ustanowioną na rzecz Jana Jarzombek i Anny Jarzombek z tytułu renty miesięcznej na nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy Krystiana Jarzombek, położonej w Warłowie, gmina Dobrodzień, powiat oleski, województwo opolskie, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnie prowadzi księgę wieczystą o nr OP1L/00041991/4, które to kwoty mają być wydane na wniosek następców prawnych uprawnionych po okazaniu dokumentu wykazującego następstwo prawne.
            Sąd wzywa wszystkich uprawnionych wierzycieli do odbioru depozytu sądowego
więcej

Wyniki: 1 - 6 z 13
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Oleśnie.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.